GPS-kordinater: Gåvohem    57.36.146 N, 014.26.506 Ö

Backstuga Gåvohem

Boende 1902 - 1918

Gustaf Viktor Karlsson-Åhlin f.22/3-1860 i Bygget, Korpebo, Malmbäck       avled 3/10-1917 i Gåvohem, Söndrarp, Malmbäck
Son till Carl Gustaf Forsberg-Åhl f.5/5-1806 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck och hans hustru Anna Lovisa Andersdotter f.12/10-1831 i Soldattorp Nö.47, Hulu, Almesåkra
Hustru: Anna Lindqvist f.25/4-1873 i Fattighuset, Forserum       avled 25/10-1950 i Marielund, Skärstad
Dotter till pigan Sara Stina Svensdotter f.21/10-1843 i Gällaryd
Vigda den 19/11-1898 i Malmbäck
Dotter: Anna Lovisa f.5/1-1899 i Ormestorp, Malmbäck       avled 10/4-1978 på Toftagatan 10, Nässjö
Son: Sven Gustaf Alfred f.17/1-1901 i Ormestorp, Malmbäck       avled 15/4-1992 i Box 32, Nykroppa
Dotter: Stina Erika f.24/5-1904 i Gåvohem, Söndrarp, Malmbäck       avled 13/5-1984 på Västra Hagagatan 3 D, Hässleholm
Son: Pehr Jacob f.16/10-1906 i Gåvohem, Söndrarp, Malmbäck       avled 13/6-1948 i Löt 1:70, Hammarby, Stockholm
Dotter:
Sigrid Sara Maria f.1/12-1909 i Gåvohem, Söndrarp, Malmbäck       avled 2/5-1986 på Åkerbyvägen 1, Täby, Stockholm
Son: Bror Gustaf Greger f.13/3-1916 i Gåvohem, Söndrarp, Malmbäck       avled 7/8-1982 i Ödestugu

Åhlin avled 4/10-1917. Anna och barnen bortflyttade 1918

I skrifvelse som den 6 februari 1914 kommit Domhafvanden tillhanda, hade Landshöfvdingsämbetet i länet anmodat Domhafvanden att jämlikt 41§ 2 mom i Kungliga Förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871 anställa förhör inför häradsrätten med skomakaren Gustaf Viktor Åhlin i Gåfvohem under Söndrarp samt därefter med förhörsprotokollet och remiss handlingarna till Konungens Befallningshafvande i länet inkomma.
I anledning häraf hade skomakaren Gustaf Viktor Åhlin genom kronobetjäningens försorg blifvit kallad att denna dag inför häradsrätten sig inställa, hvarjämte ordföranden i Malmbäcks sockens fattigvårdsstyrelse underrättats om dagen för förhöret.
Vid upprop af detta ärende inställde sig Gustaf Viktor Åhlin personligen, hvarjämte ordföranden i Malmbäcks sockens fattigvårdsstyrelse, kommunalordföranden Fr A Lagerqvist i Klappa jämväl kom vid rätten tillstädes.
Gustaf Viktor Åhlin berättade vid med honom företaget förhör följande:
Han vore född den 22 mars 1860 i Malmbäcks församling af föräldrarna soldaten Karl Gustaf Åhl och hans hustru Anna Lovisa Åhl. Han hade genomgått Malmbäcks folkskola och konfirmerats år 1875. Vid tio års ålder hade han kommit i skomakarlära hos skomakaren Johan Lundkvist i Malmbäck, hos hvilken han stannat ett år, hvarefter han under tre år arbetat hos en skomakare i Svenarum, till dess han vid femton års ålder konfirmerats, hade han haft anställning hos skomakare på åtskilliga platser i Sverige; Stockholm, Göteborg, Jönköping m.fl. orter. Under denna tid hade han alltid haft arbete utom under den tid som åtgått till förflyttning mellan de olika orterna, hvilken försigått på det sätt att han vandrat landsvägen. Under denna tid hade han, när pengarna tagit slut, uppehållit sig genom bettleri.
Vid tjugoett års ålder hade han tagit värfvning vid 1sta Göta Artilleriregemente och hade kvarstannat i krigstjänsten under tre år. Efter beviljadt afsked från soldattjänsten hade han begifvit sig till Malmbäck, där han bosatt sig och utöfvat skomakeriyrket. Han hade till en början efter ankomsten till Malmbäck ofta begifvit sig från sin hemort och varit borta under tider, som varierat emellan ett och två år. Under dessa perioder hade han lifnärt sig genom tillfälligt arbete af olika slag. Bland annat hade han varit stenarbetare i Stockholm samt hjälpt bönderna med arbete af hvarje handa slag på de platser där han färdats fram. Sista gången han företagit en dylik utflykt hade skett för omkring tjugo år sedan. Under de sista tjugo åren hade han oafbrutet utöfvat skomakeriyrket i Malmbäck. För omkring femton år sedan hade han ingått äktenskap med Anna Lindkvist, med hvilken han hade fem barn, af hvilka alla voro omyndiga. Han kunde läsa och skrifva, hade ej varit för brott tilltalad och ej heller varnad för lösdriveri.
Han hade af fattigvårdsstyrelsen i Malmbäck åtnjutit understöd sedan elfva år tillbaka. Dessa understöd har utgått hvarje år och bestått i mjöl, kontanta pengar, vedbrand och bostad. Malmbäcks kommun ägde det hus som han och hans familj bebodde.
Han kunde ej förneka att han vid olika tillfällen bettlat och snattat i Malmbäck.
Han medgåfve att han af fattigvårdsstyrelsen i Malmbäck ålagts att infinna sig hos skomakaren Sandqvist därstädes för att hos honom erhålla arbete, hvilken uppmaning han dock ej genast efterkommit, utan först efter en månads förlopp. När han då infunnit sig hos Sandqvist och erbjudit sig att arbeta hos honom hade denne yttrat, att han icke hade något arbete att erbjuda.
Fr Lagerqvist i Klappa framhöll, att då Åhlin inställt sig hos Sandqvist så sent som skett hade denne fått den uppfattningen, att Åhlin ej menat allvar med sitt erbjudande af arbete.
Åhlin medgaf riktigheten af ett af Klas Jonsson utfärdadt, i de från Landshöfvdingeämbetet remitterade handlingarna befintligt intyg, att Åhlin i närvaro af Fr Lagerqvist och Jonsson blifvit varanad för att ej hafva ställt sig fattigvårdsstyrelsens föreskrifter till efterrättelse samt ville icke heller förneka, att han vid berörda tillfälle till fattigvårdsstyrelsens ordförande fällt yttrandet "I ären för små gubbar att vara husbönder för mig".
Öfver hvad sålunda förekommit, skulle utdrag af protokollet meddelas till Konungens Befallningshafvande i länet öfversändas

Protokoll hållet i Malmbäck den 9 november 1914
Genom telefon denna dag klockan 8.30 fm. underrättade fjärdingsmannen O Lagerqvist i Malmbäck att inbrottsstöld den 7 dennes ägt rum hos skomakaren Bror Sandqvist i Malmbäcks kyrkoby samt att han såsom misstänkte för stölden anhållit en färgeriarbetare Ernst Borg från Uddevalla och skomakaren Gustaf Åhlin från Gåvohem under Söndrarp där i socknen.
I anledning härav företogs nu kl.12 på dagen idag förhör med angivne personer, hvilka i närvaro af fjärdingsmännen Lagerqvist och C Sandqvist samt kantorn A Malmsten i Malmbäck, hvar för sig hörde berätta:
Gustav Åhlin. Den 7 sistlidne november vid klockan 4 e.m. ankom Borg till Åhlins hem och medförde då tre liter spirituosa, som Borg påstod sig hafva köpt i Eksjö. Under förtärandet av spirituosan hade Borg och Åhlin öfverenskommit att gå till Malmbäck och stjäla eller som Borg uttryckte sig "knycka något", helst en del zigenare, som då vore i Malmbäck, nog skulle misstänkas att hava begått stölden. Vid klockan 1 på natten begåvo sig båda åstad mot Malmbäck medförande två tomsäckar, under vägen ytterliggare förtärande spirituosa, och bestämdes att först söka göra inbrott hos änkefru Sundbeck, hvilken skulle hafva egendom som kunde stjälas, att besöket därföre ställdes till fru Sundbecks villa, hvarest Borg gjorde undersökning, men då det rörde sig inne i byggnaden vågade Borg sig icke på att göra försök till inbrott, att Åhlin därefter föreslog att göra inbrott i skomakare Sandqvists källare, hvilket även verkställdes sålunda, att Åhlin först gick fram till källaren för att se om den vore låst, att Borg, som stod ett stycke ifrån, av Åhlin underrättades att så var förhållandet. Hvarefter Borg gick ned i källaren och bröt upp låset, en s.k. hänglås, med en s.k. vagnsnagel, att Borg därefter tillkallade Åhlin, som stått på vakt, hvarpå Åhlin även gick ned i källaren; att Borg medhade tändstickor och vid lyse av dessa hjälptes Åhlin och Borg åt att i en medhavd säck stoppa ned hvad de kunde komma åt, såsom fläsk, bröd, saft och sylt, hvilket allt Åhlin anser vara värt över femton kronor.
Sedan under förhöret blivit anmält att Borg även misstänktes för inbrottsstölder begångna hos virkeshandlaren Th Andersson i Malmbäck, därvid en stor mängd spirituosa tillgripits, även som misstänktes för att hava orsakat den eldsvåda, som natten till den 30 sistlidne oktober övergått Johan Johanssons ladugård, belägen å lägenheten Kyrkolund under Malmbäcks Prästgård, hördes Åhlin även rörande dessa förhållanden, därvid Åhlin berättar:
Angående inbrott hos Theodor Andersson.
Någon dag före den 1 november vid klockan 8 på aftonen ankom Borg till Åhlins hem och under uppgift att han kom från Spexeryd begärde att få hvila, hvilket han även gjorde under tre timmar, hvarefter Borg yttrade "nu ska jag se efter, hvar Theodor Andersson har sin sprit", hvarefter Borg, som lånade Åhlins tvenne krus, det ena rymmande tre kannor och det andra en och en halv kanna, begav sig till Malmbäck.
Efter det Borg varit borta ungefär tre timmar återkom han till Åhlins hem och medförde då fem flaskor wiskey samt en bläckflaska innehållande tre kannor brännvin, som Åhlin på natten tappade på literflaskor, af hvilka två tömdes på natten och övriga gömdes på vinden i boningshuset; att Borg vid hemkomsten för Åhlin berättade, att han hos Th Andersson vid klockan 12 på natten genom sönderbrytning av låset berett sig tillträde till visthusboden; att han dit inkommen, tappat ur brännvinsankaret i medförda bläckkruset, samt jämte brännvinet tillägnat sig fem flaskor wiskey förvarade i en trälåda, hvarur förut var taget en flaska.
Angående branden i Kyrkolund berättar Åhlin:
På morgonen den 30 sistlidne oktober vid klockan 3 ankom Borg till Åhlins hem och yttrade "bestämt brinner det i Malmbäck" därvid Åhlin svarade "att det är så svårt väder så jag blir nog hemma", "där finnes nog folk som släcker"; att Borg som vid ankomsten till Åhlin medförde en burk, hvarpå med upphöjda glasbokstäver stod en liter och i hvilken fanns något ätbart, men hvad det var kunde Åhlin icke uppgifva, frös och skakade samt var onykter och endast ville lägga sig; att Borg vaknade vid klockan 6-7 på morgonen, samt att Åhlin som varit i Malmbäck och hemkommit vid klockan 9 f.m. omtalade att branden varit i Kyrkolund under Prästgården, att Borg härvid "såg häpen ut" och samtidigt yttrade till Åhlin och Åhlins hustru Anna "att han lejt en pojke i Forserum att tända på i Kyrkelund". Några dagar därefter omtalade Borg för Åhlin och hans hustru "jag har själv tänt på i Kyrkolund och det har tillgått sålunda, att jag tog en halmviska vid prästladugården och indränkte denna i fotogen, sedan steg jag upp på en stege eller grind, som stod jämte ett skjul och genom en dörr på loftet inkastade jag den brinnande halmviskan, hvarefter jag begav mig till Gåvohem".
Det antecknades att branden i Kyrkolund började vid ½ 3 på morgonen och att avståndet emellan Malmbäcks kyrkoby och Gåvohem utgör tre kilometer.
Åhlin fortsätter i sin berättelse att Borg de senaste dagarna yttrat "att han skulle få sig tre kilogram dynamit från Spexeryd och med dessa skulle han""lossa färgeriet och Sandqvistens med", samt att han vid påtändningen av dessa ställen skulle taga så lång stubintråd att han skulle hinna undan och själv få se verkningarna. Tilläggande Åhlin, att Borg en tid före branden berättat, att han en nattt tagit en yxa ur färgaren Hagbergs vedbod, sedermera berett sig tillträde till Th Anderssons i Malmbäck visthusbod och med yxan sönderslagit låset, hvarefter han tagit en flaska likör, ävensom att han av den stulna spriten givit en person så mycket att denne blivit onykter och måtte hjälpas till sitt hem.
Ernst Borg berättar:
Att han lördagen den 7 dennes vid klockan fyra e.m. kommit gående bygdevägen från Forserum över Fintorp, Wiresjö till Söndrarp och där belägna backstugan Gåvohem, hvarest skomakaren Gustaf Åhlin bor; att han då hade med sig fem liter brännvin och två liter konjak, hvilket allt han köpt å magasin N:r 2 i Jönköping enligt bevis utfärdat av Göteborgssystemet där i staden, utfärdat den 3 november 1913 och på eget namn, hvilket bevis han sedermera tappat. Uppmärksam gjord på att dylika bevis icke utlämnas till andra än för systemet välkände personer ändrade Borg sitt påstående därhän att han köpt spritvarorna i Eksjö å spritbolaget därstädes, att medel till inköp anskaffats med dels försäljning av gamla galoscher och stickylle, hvilket han uppköpt och försålt;
Att Borg under aftonens lopp kände sig hungrig, hvarför han måste ut och skaffa sig mat och anmodat Gustaf Åhlin att följa med; att båda vid klockan 1 och ½ 2 på söndagsmorgonen begåvo sig åt Malmbäcks kyrkoby därvid Åhlin förklarade under samtal om hvar de skulle få mat, att sådant finnes hos Sandqvists "för där känner jag bäst till det, då Borg svarade,"ja då ta´r vi det", hvarpå de gingo till Sandqvists källare. Åhlin undersökte låset men var oförmögen att öppna detsamma, hvadan han uppmanade Borg att komma och öppna hvilket Borg även gjorde medels sönderbrytande av låset med en större spik, som Borg hade i fickan. Inkomna i källaren framtogs en medhavd säck, hvarefter Åhlin och Borg hjälptes åt att däri nedlägga varor såsom fläsk, bröd, sylta och saft, hvilket allt Borg anser vara värt minst femton kronor; att båda därefter gingo samma väg åter till Gåvohem, dit de ankommo vid klockan 5 på söndagsmorgonen. Sedan de ätit av brödet, syltan och syltet, gömdes det övriga i en säck, som sedermera gömdes utomhus i en buske, hvarefter båda gingo till hvila.
Att hustru Åhlin även deltog i måltiden, hvarunder hon erhöll kunskap om huru det stulna bekommits.
Rörande inbrottet hos Theodor Andersson i Malmbäck därvid stulits en del spirituösa drycker till ett värde av omkring femtio kronor förnekar Borg att han begått något inbrott hos Theodor Andersson, undantagandes stölden av en flaska likör hvilken stöld skedde i september månad och tillgått sålunda, att han med en i fabrikör Hagbergs vedbod tagen yxa sönderslagit låset till Anderssons visthusbod, där inträngt och tillägnat sig ofvannämnde flaska likör. Beträffande branden i Kyrkelund så förnekar Borg all kännedom om densamma, ävensom Gustaf Åhlins berättelse i denna del.
Med anledning av hvad sålunda förekommit blevo nu virkeshandlaren Th Andersson i Malmbäck och husägaren Johan Johansson i Kyrkelund tillkallade ooch hörde, därvid.
Th Andersson berättar:
Att någon natt före den 30 oktober inbrott ägt rum därvid låset å hans visthusbod, belägen å Malmbäcks Klockaregårds ägor, sönderbrutits och ur boden stulits två flaskor wiskey (gröna flaskor) samt att natten emellan den femte och sjätte i denna månad förnyat inbrott ägt rum i samma visthusbod, därvid tillgripits diverse spritvaror såsom wiskey och brännvin, men kan Andersson ej uppgiva mängden, hvilka brott han nu anmäler till åtal.
Johan Johansson:
Natten till den 30 sistlidne oktober mellan 2-3 på morgonen låg Johansson, som är ogift, och sov; att han vaknade vid förfärliga skrik, sprang därföre upp och fann då foderladan stå i ljusan låga; att taket i ladan är av stickor, att i samma länga varande ladugård och slakthus jämväl nedbrunnit, att den brunna byggnaden var försäkrad i Jönköpings läns brandstodsbolag för 2000 kronor samt lösegendomen däri inberäknat gröda och foder för tretusen (3000) kronor; att elden började på ett ränne, hvarest icke någon människa varit på flere dagar samt att vid den sida, där elden började, stod en så kallad stege eller grind, hvilken ej förut stått på denna plats utan synes hava burits eller lyftats dit. Även i detta fall anmäler Johansson brottet till åtal.
Hustrun Anna Åhlin, född Lindqvist, som nu kom tillstädes, hördes och berättar:
Att Borg på morgonen den 30 sistlidne oktober ankommit till vittnets hem, där Borg, som frös och skakade, fick stanna kvar för att hvila; att Borg vid ankomsten medförde en glasburk, hvarpå i upphöjda bokstäver stod en liter, samt att burken innehöll insyltade päron; att Anna Åhlin icke hört Borg fälla de av Gustaf Åhlin i Borgs mun lagda uttrycken, såsom att han lejt en pojk i Forserum att tända på lägenheten Kyrkolund eller att Borg erkänt att han förövat mordbrand å nämnde lägenhet.
Att den sistlidne torsdag den 5 november vid klockan 5 e.m. Borg kommit till vittnets hem och bedt att få låna en spann att användas för avhämtande av brännvin, hvarefter han gick och lade sig i köket till kl.1 på morgonen, då han tog spannen med sig och gick ut samt återkom vid klockan 3 och hade då med sig spannen, som rymde tre á fyra kannor delvis fylld med brännvin ävensom fem stycken flaskor (oöppnade) hvarå stod namnet wiskey;
Att brännvinet upptappades på buteljer och blev det då 6 liter; att i hemmet funnes kvar ungefär 2 ½ liter spirituosa; att Borg och Gustaf Åhlin drukit ur det övriga samt att Borg yttrade under det de drucko "virkeshandlaren har goda dryckesvaror".
Att den 7 november på aftonen Borg ånyo ankom till vittnets hem och begärde logi, hvilket även beviljades; att Borg då hade brännvin med sig; att Borg och Åhlin senare på kvällen begivet sig ut och återkommit på morgonen, men tog vittnet ej vidare reda på hvad de haft för sig.
Att Borg för vittnet erkänt att han någon dag -dock före branden- i fabrikör Hagbergs vedbod i Malmbäck tillägnat sig en yxa och med denna sönderslagit låset till virkeshandlaren Th Anderssons i Malmbäck Klockaregård visthusbod och därifrån olovligen tillägnat sig en flaska likör.
Vid efterspanande av det stulna godset påträffades i Åhlins hem endast två flaskor wiskey tappade på literbuteljer samt en del tomma wiskeyflaskor och en likörflaska.
De hos skomakaren Sandqvist stulna matvarorna hade av fjärdingsmännen Sandqvist och Lagerqvist avhämtats och återlämnats till ägaren, utom syltet och skinkan samt brödet.
Hörde över sina levnadsomständigheter berättar:
Gustaf Viktor Åhlin att han är född den 22 mars 1860 i Malmbäcks församling av föräldrarna Carl gustaf Åhl och modern Anna Lovisa Åhl, och att han vistades i föräldrahemmet till 9 års ålder, då han till följd av moderns sjukdom måste tagas om hand av Malmbäcks fattigvårdsstyrelse, gick därefter i skolan i Malmbäck tills han år 1875 konfirmerades, hvarefter han kom i lära hos en skomakare Nyström på Klinten, Malmbäck, där han stannade till en skomakare Stark i Hiarum, Malmbäck, där han stannade till efter jul år 1877, då han begav sig på vandring till Jönköping, Hjo, Karlsborg, Rödesund. Därifrån till Sköfde, Laxå, Hallsberg, Stockholm dit han ankom 1878 på våren. Erhöll där arbete som stensättare. Idkade därefter skomakeriarbete på åtskilliga ställen samt återkom till hemorten och erhöll arbete hos förutnämnde Nyström till år 1881, hvilket år han fullgjorde sin beväringsskyldighet.
Att han år 1882 tog värvning vid Kungliga Göta Artilleriregemente och tjänade där i tre år, vistades därefter i hemorten under två år, hvarefter han ånyo begav sig till Stockholm och fick där arbete i sitt yrke en kortare tid, drev sedan landsvägen och arbetade i Västra Tryserum i Kalmar län, Valdemarsvik - Stockholm - Malmbäck, vistades därefter dels i Hylletofta och Bringetofta socknar, drev därefter landsvägen i Skåne och återkom till hemorten 1897, då han gifte sig med Anna Lindqvist och bor nu sedan 1903 i lägenheten Gåvohem under Söndrarp i Malmbäcks socken, inom hvilken han tjänstgör som orgeltrampare; att han i år för förseelse mot fattigvårdsstyrelsen i Malmbäcks socken under hvars lydnad han står, av Konungens Befallningshavande i länet ådömts tre månaders tvångsarbete, hvilkets avtjänats, samt att han kan läsa och skriva och aldrig för annat brott tilltalats.
Ernst Gustaf Adolf Borg berättar:
Att han är född den 25 oktober 1882 i Älghults Prästgård, Älghults socken, Kronobergs län av föräldrarne Bokhållaren Carl Emil Borg och Blända Maria Berg, av hvilka fadern är död och modern bosatt i Skillingaryd; att han flyttade med föräldrarna till Spexeryd i Ödestugu socken 1884; att han bevistade folkskolan i Ödestugu och Alsheda socknar, den sistnämnda sedan föräldrarna flyttat till Ädelfors gruvor och Borg var 14 år gammal.

Att han konfirmerades år 1896 i Alsheda och vistades därefter i föräldrahemmet till 1898, då Borg kom i lära hos färgaren Oskar Hagberg i Malmbäck, vistades där till i augusti 1904, då han antog tjänst hos färgaren Carl Wahlgren i Uddevalla till i november eller december samma år, därefter till Hjo hos färgaren Kyrkander till i mars månad 1905 då han över Jönköping reste till Skillinagaryd, där föräldrarna då bodde, innehade därefter arbete hos färgaren Östberg i Simrishamn under april och maj månader, därefter ånyo till sagde Wahlgren till november eller december 1905, därifrån till Malmbäck och arbetade hos O Hagberg till i februari 1906. Begav sig därefter på vandring och häktades i Värnamo för lösdriveri hvarför han dömdes till 2 månaders tvångsarbete å Svartsjö, utkom därifrån den 31 maj 1906 då han begav sig till Uddevalla för avhämtande av prästbetyg, begav sig därifrån till Spexeryd gruvor i Ödestugu socken och arbetade i jordbruket till i september 1906, därefter ånyo till O Hagberg i Malmbäck och arbetade hos honom till på våren 1907, då han begav sig till Linköping och erhöll arbete hos färgaren Carl Östergren till i oktober 1907, därifrån ånyo till O Hagberg i Malmbäck till i juni månad 1912, begav sig därefter på vandring och sammanträffade i närheten av Forserum med en arbetare Gustafsson från Jönköping, i vars sällskap han vandrade över Värnamo till Växjö, där båda häktades för inom staden begången stöld och dömdes av Rådstufvurätten därstädes till 2 månaders straffarbete för första resans stöld. Efter å länsfängelset i Växjö aftjänat straff i april månad 1913 begav han sig till Jönköping, hvarest han häktades för andra resans stöld och dömdes av stadens Rådstufvurätt till tre månaders straffarbete och utkom den 11 augusti 1913; att han sedermera gått omkring och handlat med gamla galoscher och stickylle, dels inom Kronobergs och dels inom Jönköpings län; Att han efter Malmbäcks marknad den 15 sistlidne oktober besökt och bott hos Gustaf Åhlin i Gåvohem, att han därefter besökt Svarttorps och Öggestorps socknar och återkom till Malmbäck i lördags, eller den 7 dennes och förövade inbrottet hos skomakaren Sandqvist i Malmbäck och sedermera vistats hos ofvannämnde Gustaf Åhlin, där han idag anhölls av fjärdingsman Lagerqvist och affördes till Malmbäck. Att han kan läsa och skriva samt att han är mantals och kyrkoskriven i Uddevalla, garvaremyren.
Med anledning av hvad sålunda förekommit förklarades Ernst Gustaf Adolf Borg och Gustaf Viktor Åhlin skyldige att genast träda i häkte och införpassas till Straffängelset i Jönköping för rannsaknings undergående inför Västra häradsrätt.
Vidare förekom ej. Malmbäck som ovan.
Alfred Andersson, Kronolänsman

Ps: Ernst Gustaf Adolf Borg avled den 28/5-1964 på Ekerydsvägen, Bankeryd, Borg gifte sig den 19/1-1952 med Amanda Theresia Svensson f.29/5-1885 i Urshult och död den 3/6-1963 på Ekerydsvägen, Bankeryd.