OBS!! GLÖM EJ BORT SLÄKTGÅRDSINVENTERINGEN SOM PÅGÅR TILL 2018.
Med släktgård menas en jordbruksfastighet, eller arrendebruk, som varit i samma släkts ägo i minst 200 år och som fortfarande (2008) är taxerad som jordbruksfastighet.
Det handlar alltså i första hand om perioden 1808–2008. Alla som kan dokumentera släktens ägande eller arrende under denna period får ett släktgårdsbevis.
Inget hindrar att man dokumenterar ännu längre innehav för att få fram vilka som är de allra äldsta släktgårdarna ännu i bruk.
Släktgårdsinventeringen kommer att pågå fram till JUF:s 100-årsjubileum år 2018 då särskilda släktgårdsdiplom kommer att utdelas.
Följande gäller för släktgårdsinventeringen:
Överlåtelse mellan släktingar kan ha skett genom arv, testamente, gåva, köp eller genom övertagande av arrende.
Med släkting menas i detta sammanhang släktskap t.o.m. sysslingar, d.v.s. ny ägare/innehavare ska vara barn, syskon, kusin eller syssling till föregående ägare/innehavare. Även barn eller förälder till sådan släkting räknas, d.v.s. barnbarn, faster, morbror, kusinbarn o.s.v. Adoption och äktenskap räknas också som släktskap i släktgårdsammanhang.
Dokumentation kan ske på valfritt sätt, t.ex. ägarlängd i Word-format, utskrift från släktforskarprogram eller GEDCOM-fil där överlåtelse i varje led finns angiven. Man behöver inte kunna ange årtal för överlåtelsen. Dokumentation ska bestyrkas av styrelseledamot eller särskilt utsedd funktionär i släktforskar- eller hembygdsförening.
Många gårdar har förändrats genom åren, gårdar som t.ex. flyttats eller förändrats geografiskt vid skiften räknas som samma gård. Även delägarskap i gård räknas som släktgård om någon del av gården varit i samma släkts ägo/innehav.
Släktgårdsdokumentation insändes till JUF kansli, Box 2022, 641 02 Katrineholm, eller till juf@juf.se.
Om oklarheter uppstår vid tolkning och tillämpning av reglerna kommer dessa att behandlas av en jury med ledamöter från JUF samt släktforskar- och hembygdsrörelserna.
Från hösten 2008 kommer det att ordnas kurser över hela landet anpassade till släktgårdinventeringen. Studieplan för sådana kurser kommer att utarbetas av Studiefrämjandet med representanter för släktforskar- och hembygdsrörelserna, och göras tillgängliga för föreningar och studieförbund som önskar anordna kurser. Dessa kurser för släktgårdsinventering kan vara lämpliga för konkret samarbete mellan lokala släkt- och hembygdsföreningar.