Anders Johan Nelson (Arvidsson) föddes den 24 juli 1835 i Älgaryd, Öggestorp, som son till Arvid Nilsson född 12 oktober 1802 i Gummarp, Malmbäck, och hans hustru Anna Lena Hansdotter född 6 oktober 1810 i Tubbarp, Öggestorp.

Ur Svenskarna i Texas sidan 332-333
A. J. Nelson. Den landsman som har detta välkända namn, tillhörde det kärnfriska och kraftiga släktet som på 1850-talet utvandrade från Småland och kom till Texas. De flesta af dessa civilisations vägröjare i sydvästern hafva gått till hvila efter ett väl utfördt dagsverke, och inom några få år skall ingen enda af dem finnas kvar, men minnet af deras vackra lifsgärning skall bevaras af kommande släkten.
Bland de svenska banbrytarne i Texas intog A. J. Nelson en särdeles framskjuten äreställning ej blott inom den materiella odlingen utan jämväl den andliga. Under det att hans jordegendomar växte, så att han under årens lopp vardt en af Svensk-Amerikas rikaste odalmän, glömde han ingalunda den andliga åkertegen, utan uppoffrade frikostigt af sina medel till kyrka och samfund. En trogen och pålitlig medlem af den lutherska kyrkan i Palm Valley, skänkte han ensam teglet till denna församlings praktfulla tempelbyggnad. Hans efterlefvande maka och barn äro verksamma medlemmar i samma kyrka och fortsätta i makens och faderns fotspår att med lika frikostig hand dela ut af de jordiska skatterna, hvar så behöfves.
Född 1835 i Öggestorp socken i Småland, kom A. J. Nelson år 1854 vid 19 års ålder till Texas i sina föräldrars sällskap.
Dessa voro Arvid Nelson och dennes maka Anna Lena Nelson, född Hanson. Familjen Arvid Nelson bosatte sig några mil söder om Georgetown i Williamson county och var bland de första nybyggarne i det svenska Brushy-samhället. De voro ganska försigkomna vid inbördeskrigets utbrott. Under kampen mellan nord- och sydstaterna tjänade A. J. Nelson i den konfedererade armeens transportafdelning. Vid krigets slut slog han sig på kreatursafvel och blef på detta område en betydande faktor både såsom producent och försäljare. Efter den svåra paniken 1873 började han insätta sina förvärfvade medel i jordbruksland och i utvecklingen af dessa resurser. Redan 1871 hade han förvärfvat sig den landtegendom som hans fader vid sin hitkomst upptagit, och han köpte senare omkring åtta tusen acres Texas-land, hvaraf flera tusen acres braktes under odling. Hans insats i jordbruket i Williamson county var af största betydelse. De som arbetat för A. J. Nelson, beskrifva honom såsom en utmärkt god husbonde med ett ovanligt utprägladt ordningssinne. Han var enkel i sina seder och oskrymtad i sin gudsfruktan. Inom kyrkan och samhället innehade han flera förtroendeposter. Han var aktieägare i the First National Bank of Georgetown och var vicepresident för denna bank till sin död.
Den 4 jan. 1870 trädde A. J. Nelson i äktenskap med Hedvig Nelson, dotter till Jno. Nelson och född år 1850. Hon kom till Texas vid sjutton års ålder. Detta äktenskap välsignades med nio barn, af hvilka fyra lefva: Mary B., Carl A., Adla och Thomas, Oscar A., Walter, Anna M., Rosa F. och Victoria äro döda.
A. J. Nelson afled den 17 sept. år 1895 och hvilar i familjegrafven å Palm Valley-församlingens vackra kyrkogård. Hans fader Arvid Nelson, afled 1884.
Carl A. Nelson, äldste sonen till framlidne A. J. Nelson, föddes i Williamson county den 23 februari. Uppfostrad i ett välburget hem, hade han förmånen af att få bevista ej blott den allmänna skolan, utan jämväl att få studera vid Southwestern University i Georgetown, Texas, samt vid Bethany College i Lindsborg, Kansas. Han var därför väl rustad för lifvet, då han vid sin faders frånfälle tog hand om förvaltningen af det stora Nelson Estate. Under hans förvaltarskap har egendomens värde mer än fördubblats. Carl A. Nelson är kompanjon med sin kusin Jno A. Nelson, i The J. A. Nelson & Co´s Bank of Round Rock. Denna bank reorganiserades 1900 med ett grundkapital på $75.000.00. Han är äfvenledes delägare i The Nalley Grocery Co. of Austin & Taylor samt ägare af 400 acres värdefullt åkerbruksland i Williamson county och 1000 acres i andra delar af Texas. Han innehar många förtroendeposter. Är vice president för The First Nat. Bank i Thorndale, styrelseledamot för The First National Bank i Georgetown, The Weir State Bank i Weir, och The Texas Trust Co. i Austin, Texas. Han är en lyckad affärsman samt en vän till samhällets och kyrkans framåtskridande, och han har på ett berömvärdt sätt fortsatt det arbete, som hans fader såsom banbrytare fick vara med om att börja.
Löjtnant Thomas E. Nelson föddes den 7 februari 1888. Efter tvenne års vistelse vid The University of Texas fortsatte han studierna vid Bethany College i Lindsborg, Kansas, och tog studentexamen därstädes. Han har varit privatsekreterare för kongressman Buchanan, superintendent för The Folding Room of the House of Representatives at Washington, D. C., inmönstrade vid krigsförklaringen mot Tyskland i Förenta staternas arme och tjänar, då detta skrifves, vårt land. Han har allaredan avancerat till löjtnant, och äger alla förutsättningar att komma framåt på ärans bana.
Han är delägare i The Nalley Grocery Co. i Austin och Taylor samt medlem af styrelsen för nämnda bolag.
Oscar A. Nelson föddes den 14 mars 1878 och afled den 4 mars 1910. Utom allmän folkskolebildning ägde han högre bildning från Bethany College i Lindsborg, Kansas, Oscar var en god affärsman och innehade vid sitt frånfälle kassörskapet i The First Nat. Bank i Georgetown. Han var en helgjuten personlighet med oförvitlig karaktär, afhållen och älskad af alla.Walter Nelson föddes den 3 febr. 1891. Han genomgick den publika skolan i Round Rock samt Trinity College. Bodde hemma hos sin moder och var behjälplig i förvaltandet af familjens egendom. Han hade synbarligen en ljus framtid för sig, då hans lefnadsbana afbröts den 8 sept. 1916.
Döttrarna Mary B. (mrs. M. L. White) och Adla (mrs. C. N. Avery) bo i Austin, Texas.¥
Mrs. A. J. Nelson har i Round Rock det vackraste och mest gästfria hem man kan tänka sig.
Hon är en verksam medlem af den lutherska kyrkan i Palm Valley, och har varit med från början. För det svenska lutherska läroverket Trinity College i Round Rock, har hon såväl som hennes söner gjort mycket, och i alla samhällsangelägenheter för öfrigt har denna familj tagit verksam del.