Pigan Mathilda Charlotta Månsdotter utflyttar den 2/4-1877 från P.105 Runseryd, Forserum till Nord Amerika, är då ogift.
Mathilda Charlotta Månsdotter föddes den 3 juli 1851 i Olseryd, Järsnäs som dotter till Måns Johansson född 9 januari 1803 i Signesbo Snickaregård, Järsnäs, och hans hustru Catharina Johansdotter-Roth född 12 september 1810 i Renstorp soldattorp, Järsnäs.

Mathilda Charotta Månsdotter har flera syskon, några gifta och bosatta i New Sweden, Texas.

Mathilda Charlotta Månsdotters make Anders Johan Andersson föddes den 11 november 1844 i Äng, Barkeryd, makarnas barnbarn är Margareth Magnuson i New Sweden.

Ur Svenskarna i Texas sidan 372
A. J. Anderson. Den insats, som A. J. Anderson gjort i den andliga och materiella odlingen inom New Sweden-samhällets område, utgör ett vackert blad i "Svenskarnes i Texas Historia i Ord och Bild."
Hans lefnadslopp till närvarande tid är, i korthet tecknadt, som följer: Han föddes i Barkeryds socken, Småland, 1844. Hans fader, hemmansägaren Anders Nelson, ägde där ett halft mantal af gården Äng. Sonen Anders Johan vistades i föräldrahemmet, till dess han utvandrade till Amerika. På den tiden var fem till tio veckors skolgång på året allt som barnen kunde erhålla, och Anderson hölls i skola och erhöll en vårdad kristlig uppfostran.
I sällskap med sin broder, A. F. Anderson, samt åtta unga män och två unga kvinnor emigrerade han år 1867 till Förenta staterna och anlände den 1 augusti till Manor, Texas, Anderson arbetade för mrs. Parson på hennes bomullsplantage norr om Manor i något öfver två år. Sedemera arbetade han två år på brobygge å Houston & Texas Central järnvägen, samt arrenderade sedan land tillsammans med sin broder, A. F. Anderson under tre års tid.
År 1873 gjorde han ett kort besök i fäderneslandet och föräldrahemmet. Samma år köpte brodern A. F. Anderson land i New Sweden, som då kallades Knights Ranch, och A. J. Anderson tillhandlade sig hälften af det af brodern köpta landområdet. Med undantag af något enstaka hus utmed de olika vattendragen - Wilbarger och Brushy Creeks - var på den tiden landet mellan Manor och Circleville en enda stor prärie. Taylor, Hutto och Coupland funnos då ej till. Det gällde därför att rödja och bryta upp landet. Och A. J. Anderson hade snart sitt hemman under odling. Nu efter snart femtio år ligger detta hem nästan gömdt mellan skuggrika trädplanteringar, som vittna om svunna tiders idoghet och omtanke.
År 1882 ingick han äktenskap med sin framlidna maka, Mathilda Charlotta Monson. Hon föddes år 1851 i Jersnäs socken, Småland, där hennes fader, Mons Johanson, var landtbrukare. Hon utvandrade till Amerika och kom till sin svåger J. E. Rolf i Austin, Texas, 1877. Fem barn blefvo födda inom deras äktenskap, af hvilka tvenne äro döda. Barn i lifvet äro: Ellen född 1887, Martin 1889, gift med Nora Estella Stromquist och bor på faderns gamla "homestead", och Esther, född 1894.
Mrs. A. J. Anderson afled den 22 jan. 1905 och hvilar tillsammans med barnen Oscar Hilding och Carl Walter, i familjegrafven på New Swedens kyrkogård. År 1917 drog Anderson sig tillbaka från skötseln af sin egendom och lefver nu i lugn och ro i Austin, njutande af hvad han under sitt sträfsamma lif samlat.
Anderson är en af organisatörerna af den lutherska församlingen i New Sweden och tillhör ännu densamma tillika med familj. I 27 år har han med aldrig svikande plikttrohet tjänat såsom diakon. Genom sin stilla, kristliga vandel har han gjort sig älskad och aktad ej blott inom församlingen utan af alla, med hvilka han kommit i beröring.
Kommunen har äfven hedrat honom med förtroendesysslor. Han har i några år tjänat som ledamot i styrelsen för skoldistriktet. En större utmärkelse är dock det, att han i 23 år varit brandstodsföreningen Sveas ordförande, som lungt och stilla förstått att leda allt och aldrig i ordförandestolen brakts ur jämvikten.