GPS-kordinater: Backstuga Frisberg N, Ö

Backstuga Frisberg

Boende 1860 - 1894

Johannes Fries f.21/12-1806 i Sandsjö
Hustru 1: Christina Johannesdotter f.31/8-1809 i Vallsjö       avled 1868
Hustru 2: Maria Christina Jönsdotter f.8/7-1832 i Bringetofta
Dotter: Christina Sofia f.25/10-1842
Son: Johannes Malkolm f.15/2-1848
Son: Oskar Otto f.19/7-1850
Dotter: Helena Sentinia f.9/7-1853

Familjen kom hit från Lycke soldattorp.
Barnen bortflyttade.
Johannes avled 1893 och Maria 1894.

Bouppteckning: År 1893 den 23 maj sammanträdde undertecknade uti Frisberg under Lycke, Malmbäcks socken, att på begäran af sterbhusdelägarne förrätta bouppteckning efter f.d. Soldaten Johannes Fris därstädes, som afled den 14 dennes och såsom arfvingar lämnade efter sig hustrun nu mera änkan Maria Christina Jönsdotter, hvilkas äktenskap varit barnlöst, samt i föregående äktenskap 4 st barn, nämligen sonen Johannes Malkolm Fris, Oskar Otto Fris, dottern Christina Sofia Fris, hvilka vistas i Nordamerika och äro myndige, deras rätt bevakas af hemmansägaren Gustaf Abrahamsson i Lycke, samt dottern Lisa Beatha Fris gift med hemmansägaren Nils Nilsson i Klappa, närvarande. Änkan företedde ett makarna emellan af den 14 mars 1885 upprättadt testamente, så lydande.
Inbördes Testamente
Vi undertecknade äkta makar hafva öfverenskommit om följande vår lilla qvarlåtenskap skall efter vår död så fördelas som här nedan följer, nämligen Om jag Johannes Fris före min hustru Maria Christina Jönsdotter med döden aflider så skall hon i sin lifstid få begagna stugan orubbad och utan påtal af barn eller arfvingar, dock med det utryckliga förbehåll att stugan ej får försäljas eller i pant eller i utmätning tagas och under ingen förvändning bortvändas utan skall efter Maria Christina Jönsdotters timmade död tillfalla Johannes Frises barn och lagliga arfvingar och så skall hon odelt behålla i sin lifstid det lilla som hon har haft med sig hit af hvad namn det vara må, och så testamenterar jag henne följande persedlar, en fäll med det mörkatäcket påoch kopparkruset, vägguret samt sängar, och en tafla som finnes i stugan och ett matskåp, en ny balja, koppar putta, vedsåg och handyx, äfven om det finnes litet säd eller matvaror och om där är den växande lilla grödan behålla, tillika en kopparkittel, ett par styrstolar, en skräyx och järnbetsmal, mjölkkistan som är i köket och den lilla drickastånna som är ny, samt det lilla vedskjulet som står vid norra gafvlen vid ladugården, om det finnes något litet väf eller garn ull eller lin i huset skall Maria Christina Jönsdotter odelt detta behålla, tillika lämmbordet och vafflejärnen skola tillhöra henne ensamt, men båda dessa uppräknade saker och hvad mera som finnes efter Maria Christina Jönsdotters död skall utan allt klander tillfalla Johannes Fris barn eller Arfvingar. Skulle min hustru Maria Christina Jönsdotter före mig Johannes Fris med döden aflida, så skall hennes lilla qvarlåtenskap odelt tillfalla mig Johannes Fris utan påtal eller klander af hennes arfvingar sedan hon blir ledsagad till grafven, och om Johannes Fris först med döden aflider skall hustrun först taga det som ör föreskrifvet, sedan hvad som finnes i huset af hvad slag det vara må som ej tecknadt är får Johannes Fris barn dela sig emellan sedan de eller hon ombesörjt min begrafvning och betalt skulden, om efter Johannes Fris någon af hans underhåll finnes qvar bekommer Maria Christina Jönsdotter det ensamt. Skulle min son Oskar Otto Fris vilja bebo min stuga efter min död tillsammans med Maria Christina Jönsdotter, äger han därtill fullkomlig rättighet utan hennes löfte. Sålunda oss äkta makar emellan med fri vilja och sundt förnuft samt moget betänkande öfverenskommit och beslutadt, skall oförändradt efterkommas, är vår yttersta vilja.
Som skedde på Frisberg under Lycke den 14 mars 1885
Johannes Fris, Maria Christina Jönsdotter, äkta makar
Till vittne; C. J. Wigell, Anders Jönsson, båda i Lycke, på en gång närvarande
Sedan utfrågadt blifvit att ingenting vidare var att anteckna, uppmandes änkan att uppgifva alla boets såväl tillgångar som skulder sådana de vid dödstillfället befanns, och företogs följande uppteckning och värdering.
Ett boningshus 100 kr, en vedbod 20 kr
Behållning i boet 262 kr 42 öre

Boende 1866 - 1871

Anna Lena Johannesdotter f.22/2-1798 i Lycke, Malmbäck

Boende 1895 - 1926

Johan August Johansson f.17/3-1828 i Hylletofta
Hustru: Sofia Carolina Eleonora Nyberg f.23/4-1839 i Stockholm
Dotter: Emma Christina f.22/8-1881
Dotter: Augusta Josefina 12/12-1874

Familjen kom från Hylletofta.
Döttrarna flyttade bort och Johan August avled 1900. Änkan avled här 1926.