Malmbäcks nuvarande kyrka invigdes 1828, men platsen för kyrkan har anor tillbaka från 1100- eller 1200-talet

Den första kyrkan torde ha uppförts på 1100- eller 1200-talet och ligger troligen på en gammal kyrkplats. 1817 förstördes den gamla kyrkan och den friliggande klockstapeln av en våldsam brand orsakad av ett blixtnedslag. Endast ett fåtal av inventarierna kunde räddas, bland annat det krucifix som nu är placerat på altaret i dagens kyrka. Vidare räddades någon ljuskrona, predikstolen, en svart mässkrud, en del ljusstakar, kyrkans nattvardssilver och brudkronan. En skröna berättar att det på Den helige Mikaels dag, den 29 september 1817, som vanligt hölls gudstjänst i kyrkan. Prästen från Ödestugu lär i sin predikan ha sagt: "Äro icke mina ord sanna, skall Herren straffa antingen mig eller detta tempel." När prästen var på hemväg började det mullra i fjärran och ett åskväder närmade sig hastigt. Blixten slog ned i kyrkan som började brinna tillsammans med klockstapeln. När elden var släckt återstod endast murarna, klockstapeln hade brunnit upp och klockorna hade smält. Ingen vet om denna skröna har någon verklighetsbakgrund.

En ny kyrka byggdes 1827- 28. Den uppfördes i sten, spritputsad och vitkalkad i empirestil efter ritningar av Per Wilhelm Palmroth vid Överintendentsämbetet. Kyrkan invigdes 1828 av biskop Esaias Tegnér. Vid uppförandet av kyrkobyggnaden bevarades delar av den norra väggen som således ingår i nuvarande långhuset tillsammans med den medeltida kyrkans sakristia, som fortfarande är intakt.(Sakristian fungerar numera som bisättningsrum). Långhuset avslutades ursprungligen med en rak korvägg med två fönster i öster. 1908 skedde en ombyggnad av koret som gjordes lägre och smalare och fick karaktär av korabsid.På vardera sida om korabsiden byggdes ny sakristia och förrådsutrymmen. Entré till kyrkan är belägen i tornbyggnaden i väster men även vid södra långväggen. Tornet försågs vid kyrkans uppförande med tidsenlig öppen lanternin, krönt av förgyllt kors. Interiören är av salkyrkokaraktär med trätunnvalv. Korbågen är försedd med inskriptionsbandet >>HERREN LÅTE SITT ANSIGTE LYSA ÖFVER Dig<<. Vid renovering 1908 återinsattes den predikstol som funnits i gamla kyrkan och som tillhörde de inventarier man lyckats rädda undan lågorna vid branden 1817.

Inventarier:
Predikstolen från 1728 tillverkad av bildhuggare Sven Segervall.
Altarprydnaden består av ett stort snidat och guldfärgat kors behängt med törnekrans och linneduk. Bakom korset en målning på korväggen föreställande Jerusalem utförd 1830 av C E Tellander.
Ny altarring tillkom 1969.
Dopfunten är från 1948 i ljus granit.
Den öppna bänkinredning ersatte den ursprungliga slutna 1908.
Orgelläktare försedd med speglar på bröstet och läktarunderbyggnad.

Orgel:
Den ursprungliga orgeln från 1830 var byggd av Jonas Niklas Söderling.
Vid renovering 1909 erhöll kyrkan sin nuvarande orgel. Den är byggd av J Magnusson i Göteborg och omdisponerad 1964 av F Aagaard.