GPS-kordinater: Backstuga Bygget N, Ö

Backstuga Bygget

Boende 1856 - 1878

Gratialist: Carl Gustaf Forsberg-Åhl f.5/6-1806 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 16/5-1865 i backstuga Bygget, Korpebo, Malmbäck av förkylning
Son till piga Britta Catharina Pehr-Blomqvistdotter i Brunseryds Soldattorp.
Hustru: Inga Lisa Petersdotter f.23/12-1798 i Svenarum       avled 10/2-1858 i backstuga Bygget, Korpebo, Malmbäck av hjärnfeber
Dotter: Johanna Lovisa f.18/6-1833 f.18/6-1833 i Soldattorp Nö.39 Berghem, Korpebo, Malmbäck       avled 24/5-1901 i backstugan Berget, Prästgården, Malmbäck
Hustru 2: Anna Lovisa Andersdotter f.12/10-1831 i Hulu soldattorp, Almesåkra
Dotter till soldat Anders Grek och Ulrica (Ulla) Jönsdotter på Hulu Soldattorp i Almesåkra
Vigda 16/3-1860
Flyttade hit 1859 från Malmbäcks Klockaregård
Son: Gustaf Viktor f.22/3-1860
Anna Lovisa fick två år efter mannens bortgång en Dotter uä Johanna Sofia f.18/9-1867 som avled 30/1-1868 av kikhosta
Vigda 16/11-1856


Inhyses sockenskomakare: Anders Johan Lundqvist 25/10-1830 i backstuga Berget, Prästgården, Malmbäck       avled 4/3-1914 i backstugan Berget, Prästgården, Malmbäck
Son till artilleristen Jonas Andersson-Lundqvist f.22/3-1802 i Bästhult dragontorp, Barkeryd och hans hustru Annika Jönsdotter f.30/11-1803 i Göstorp Norrgård, Malmbäck
Hustru: Johanna Lovisa Carlsdotter-Åhl f.18/6-1833 i Soldattorp Nö.39 Berghem, Korpebo, Malmbäck       avled 24/5-1901 i backstugan Berget, Prästgården, Malmbäck
Dotter till Carl Gustaf Forsberg-Åhl f.5/5-1806 i Brunseryd soldattorp, Malmbäck och hans hustru Inga Lisa Petersdotter f.23/12-1798 i Svenarum
Dotter: Anna Elise f.28/3-1858 i Hudaryd, Malmbäck       avled 9/6-1861 i Broen, Rommenås, Malmbäck
Familjen hitflyttad 1859 från Berghem, flyttar samma år till torpet Broen under Rommenås.

Från fattigvårdens räkenskaper:
1870 den 13 dec Skjuts till Lasaretten för Lovisa Åhl under Korpebo 2 kr.
1872 den 5 febr Till Länslasarettet för ett års vård derstädes för enkan Lovisa Åhl 73:20
1873 den 19 juni För ett års vård å Länslasarett för Lovisa Åhl 73:-
1874 den 1 juni Betalt till Lasaretten i Jönköping för enkan Lovisa Åhl enligt räkning 46:45
Medicin till sistnämnde person 31:-

Från Fattigvårdens protokoll:
1871 den 25 febr Som Gossen Gustav Viktor Åhl från Bst Bygget under Korpebo saknar nödig vård genom modrens inträffade sjuklighet så öfverenskom fattigvårdsstyrelsen med Sockenskomakaren Anders Johan Lundqvist att han under ett års tid, räknat från denna dag, skulle med kläder och föda och Christelig vård försörja ofvannämnde gosse och ävenledes hålla honom i Skolan en termin, och dessutom öfva honom i läsning och vid aflämnandet hafva honom rent och snyggt klädd hvilket ahan åtog sig, mot det att han derföre af Fattigvårdsstyrelsen, nu genast erhåller 10 Rd och 30Rd när året är förlidet. 5

1872 den 24 febr Gossen Gustav Viktor Åhl, inga spekulanter, uppsköts till den 12 mars till vilken dag Skomakare A.J. Lundqvist åtog sig att mot 1 Rd. och 37 öre i ersättning hafva vård om honom.

1872 den 12 mars Entreprenad auktion på Socknens fattige och vernlöse barn, hvilka skola genast emottagas och under ett års till Christeligen vårdas, försörjas och hållas i skola, och i hemmet hållas till läsöfning, samt under året lämna dem ödvändiga kläder, så att de vid aflämnandet är rent och snyggt klädda, både med helgedags och vardagskläder. Gossen Gustav Viktor Åhl till Johan Rydell i Böcklarebo för 32 Rd Rmd.

1873 en 11 mars. Entreprenad auktion. Gossen Gustav Viktor Åhl från backstugan Bygget under Korpebo säljes till Skomakarmästaren Otto Pettersson på Löfhult under Bosaryd af Svenarums socken för 18 Rd. Rmt.

1874 den 15 mars Som Otto Pettersson i Löfhult under Bosaryd icke inställe sig vid den aukton som förut varit utlyst till den 12:e i denna månad på socknegossen Gustav Viktor Åhl, utan tillstädes kom nu nämnde Gosse vid detta tillfälle, med anmälan, att nämnde Otto Pettersson voro sinnad ytterligare ett år åtaga sig att Christeligen vårda och underhålla honom, mot det han derföre när året är förlidit och gossen har läst sig fram, erhåller 15 Rd. Rmt. och enär fattigvårdsstyrelsen ansåg gossen vara väl och ordentligt vårdad så antogs förenämnda anbud.

1877 den 28 juni Enkan Anna Lovisa Åhl lämnas betyg för vistelse på Lannaskede hälsobrunn.