Hemmansägaren, ogifte mannen Carl Gustaf Johannesson-Lundell utvandrar den 7/6-1867 från Berg, Malmbäck till Nord Amerika.

Carl Gustaf Johannesson-Lundell föddes den 19 oktober 1829 i Älgaryd, Malmbäck, som son till Johannes Jonasson född 28 oktober 1793 i Åkerhult, Malmbäck, och hans hustru Maria Petersdotter född 10 september 1802 i Älgaryd, Malmbäck.

Lena Stina Björnlund föddes den 10 december 1829 i Åsen, Malmbäck, som dotter till Pehr Johan Björnlund född 11 december 1788 i Hultsjö, och hans hustru Sara Abrahamsdotter född 15 maj 1791 i Korpebo, Malmbäck.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 540, 541, noteras följande.
Carl Gustaf Lundell, är ännu kvar bland de åldriges led, ehuru dessa glesna allt fortare med åren. Många af dem, som på sextiotalet lämnade Jönköpingstrakten för Texas, ha lämnat tiden, och om några år äro de alla gångna. Lundell är en af de äldsta nu lefvande svenskarne i Texas, men ehuru i sitt åttioåttonde år, är han dock rätt kry och kan men största noggrannhet relatera händelser från sitt gångna lif, visande ett klart minne och goda själsförmögenheter i sena ålderdomen.
L. är son till landtbrukaren Johannes Jonasson i Malmbäcks församling, Småland, där han föddes den 19 oktober 1829. Skolbildningen var på den tiden bristfällig, och vid åtta års ålder, då fadern dog, fick gossen, Carl Gustaf, börja taga vara på sig själf. Från den tiden har han haft ett långt och skiftesrikt lif. Vid nämnda tid fick han anställning som skjutsgosse vid Elgaryds gästgifvaregård, och han kan ännu omtala många intressanta händelser och erfarenheter från den tiden. Detta var medan ännu Carl XIV Johan regerade i Sverige, och det hände ofta att de kunglige reste genom trakten, då Elgaryds skjutsgossar fingo ut med sina bästa fordon och springare. Under senare åren i Sverige ägnade sig L. åt jordbruk.¥
Då så många andra i hans hemtrakt i slutet på sextiotalet styrde sin färd till Texas, började äfven Lundell, ehuru redan en medelålders man och med stor familj, att tänka på det aflägsna landet, ty han trodde, att där voro möjligen bättre tillfällen att försörja de sina och bereda dem ett hem, och förmånligare framtid för barnen. Tillsammans med tvänne bröder och en stor skara ungdomar från samma trakt lämnade han för alltid sitt fädernesland och för en tid de sina för att i fjärran väster söka sin lycka och gå okända öden till mötes. Detta var år 1867. I Houston, Texas, bodde redan då mr. Forsgard, och hos honom stannade Lundell med åtta andra af ressällskapet de första åtta månaderna. Här röjde de en farm midt i tallskogen. Gula febern rasade då ofantligt i Houston, i hvilken epedemi massor dogo. Hans broder Johannes, som ock stannade där, angreps af sjukdomen, men öfverlefde och slutade sina dagar i kansas City flera år tillbaka. En annan broder är S. A. Lundell i Decker.
Från Houston flyttade L. till Austin, där han fann en vän och hjälpare uti mr. Carl Johnson, hos hvilken han fick arbete och som också lånade honom respängar för sin familj, som ännu var kvar i Sverige. Med hans bistånd kunde således L. efter sexton månader i Texas sända efter de sina, bestående af hustru och fem barn. Efter många strapatser på sjö och land återförenades familjen i Austin 1869.
Efter att ha arbetat i Austin ytterliggare ett par år började L. arrendera land 1871 vid Govalle, en plats tillhörande guvernör Hamilton. Följande år flyttade han med sin familj till Manor-trakten och köpte ett stycke land på Knight Ranch, nuvarande New Sweden. Detta land sålde han sedan till mr. A. F. Anderson. Lundell och Carl J. Lyckman voro de första som bröto mark i detta stora svenska samhälle. I Decker köpte han sig sedan ett hem, hvilket han ägde och bebodde i tjugotvå år. Han sålde det slutligen till sin måg, mr. Albert Bergstrom.
Med Lina Stina Björnlund från Berg i Malmbäcks socken ingick han äktenskap 1852. Fadern, Per Johan Björnlund, var landtbrukare. Hon var född 1829 och delade frimodigt med sin man ett växlingsrikt lif och nybyggarnes umbäranden. Hon dog i Decker 1897 och ligger begrafven i svenska m. e. församlingens grafgård. De efterlefvande barnen äro John L., f.1855, bosatt nära Austin; mrs. Kristina Ekedahl, bosatt i Decker och f.1857; Claus A. L., f.1860, hem i Taylor; Carl L., f.1862, under senare år bosatt i Lubbock; mrs. Mary Bergstrom i Taylor, f.1866; mrs. Emma Johnson, Taylor, f.1870, och August L., f.1873, och bosatt i Georgetown, Texas.
Lundell har varit medlem af svenska metodistförsamlingen i Decker sedan verksamhetens början därstädes, och redan förut tillhörde familjen församlingen i Austin. Med hustru och barn har han alltid tagit stort intresse i kyrkans framgång, flitigt besökt dess gudstjänster och värderat den som ett andligt hem. Sedan eget hem genom hustruns död uppbröts, har gamle fader Lundell haft sitt hem hos barnen, de senare åren mest hos dottern, mrs. Walfred Johnson, i Taylor.
Sedan detta skrefs, har gamle fader Lundell aflidit. Han dog i nämnda dotters hem den 19 febr. 1918.