Anders Oscar Birath-Lundgren föddes den 29 november 1863 i Gate, Hjo landsförsamling som barn nummer 1 av 2 till Gustaf Birath-Lundgren född 10 mars 1833 i Snabolet, Grevbäck, Skaraborgs län (död 1 october 1904 i Hjo) och hans hustru Gustafva Lidberg född 20 januari 1826 i Örevadet, Gammalstorp, Forsby, Skaraborgs län (död 20 januari 1908 i Hjo)

Anders Oscar Birath-Lundgrens farfar Jacob Birath föddes den 4/1-1796 i Åhreberg, Kyrkefalla, Skaraborgs län som son till Johan (Gustaf) Birath född 1764 i Ramundeboda, Örebro län och hans hustru Christina Hernberg född 1766 i Kyrkefalla, Skaraborgs län
Anders Oscar Birath-Lundgrens farfars farfars farfar var Erich Birath som avled 1698 i Finnerödja, Örebro län

Anders Oscar Lundgren utvandrar den 9 april 1881 från hemmet i Rosendal, Svärtan, Hjo landsförsamling till Norra Amerika

Anders Oscar Birath-Lundgrens hustru Anna Stenholm var dotter till Johan Alfred Magnusson-Stenholm född 13 juli 1878 i Tåbo, Stengårdshult (död 21 juni 1913 i New Sweden, Travis county, Texas, USA) och hans hustru Mathilda Maria Magnusdotter-Gylfe född 4 december 1849 i Forserum

Svenskarna i Texas s.407
Anna Stenholms farfars mormors morfar Petrus Magni Månsson-Quast född 1672-73 i Drömminge Norrgård, Voxtorp, var kyrkoherde i Åsenhöga församling
(1:a hustrun Sara C. Austrenia var i sitt 1:a äktenskap gift med företrädaren, kyrkoherden i Åsenhöga Petrus Ingemarsson-Lacander, född i Skatelöf omkring 1674, student i Åbo den 25/6-1695, kyrkoherde i Åsenhöga 1706, död i Åsenhöga 1709 och begravd den 29/6-1709). (2:a hustrun Christina Beeth var i sitt 1:a äktenskap gift den 31/5-1708 i Villstad med Vågmästaren i Stockholm Lars Johansson-Lundberg som avled i Stockholm och begravdes i Katarina församling den 22/11-1710, Christina och Lars hade ett gemensamt barn, nämligen sonen Peter Lundberg).
Pehr Månsson (Petrus Magni) Quast. UM 29/8. "Smolandus cum testimonio Rectoris in Gymnasio Wexionensi." NM 29/8. (Vistr. Nr 573). Född omkring 1673, son till klockaren i Voxtorp Måns Svensson-Quast i Drömminge och Ingeborg Gummesdotter. Skolad i Växsjö 1687 17/9, gymnasist 1695, avgick 1700. Absolverad 1700 18/12. Vistrands uppgift att han 1704 reste till Åbo beror på förväxling med svågern kyrkoherden i Långaryd Petrus Svenonis Quast, som även härstammade från Voxtorp och som utbytte sitt första släktnamn mot Lundeen. Prästvigd den 9/5-1706 till huspredikant hos friherrinnan Brita Kruus och erhöll 1709 samma tjänst hos grevinnan Christina Oxenstierna. Kyrkoherde i Åsenhöga 1710, utnämnd av regeringen utan prov eller val. Prost över egen församling 1737, död den 16/12-1742 i Åsenhöga. Var till växten av medelmåttlig storlek, mycket korpulent, till utseendet vacker och en ganska belevad man samt i världsliga mål mycket kunnig. Var ledamot i committén, då Värnamo förening upprättades. Lät ånyo bygga Åsenhöga kyrka 1729. Var stark jordbrukare och hushållare, rik och förmögen. Mycket slät och medelmåttig präst. (En styvson Petrus Lundberg, var ungdomsvän med Carl von Linné, Petrus blev medicine doktor 1740 och sedemera assessor i Medicinalkollegium).

Gift
1) med Sara Catharina Austrenia, död 28/1 1712. änka efter företr.
2) 18/1 1713 med Christina Beeth, f. 1683, f 15/7 1765, dotter till kh. i Villstad Petrus Beeth och änka efter inspektoren Lars Johansson Lundberg i Stockholm.

Barn:
- Johannes, f, 28/1 1712.
(barn i senare giftet) :
- Lars, f. 12/10 1713.
- Magnus, f. 19/2 1715, grosshandlare i Stockholm.
- Sara Helena, f. 1/6 1719 , gift 1) 1/6 1740 med apologisten i Växjö Lars Högmark; 2) med kh. i Älmeboda Bengt Ekeberg.
- Ulrica, f. 23/1 1721, död späd.
- Ulrica, f. 26/12 1722, gift med eftertr.
- Christian, f. 24/7 1724, grosshandlare i Stockholm, "stor och högdragen." (En stvvson Petrus Lundberg, ungdomsvän till Linné, blev med, doktor 1740 och sedermera assessor i medicinalkollegium. (Wgrn, III, s. 141)
Anna Stenholms farfars mormors mormors far är Petrus Beeth, 1694-1719. Född i Jönköping den 9 juli 1647, son till handels- och rådmannen Thore Beeth och Märta Michaelsdotter Gottske. Släktnamnet var taget efter gården Bet i Bottnaryd, där farfadern föddes.
Gymn. i Växjö 1663, stud. vid det nyupprättade universitetet i Lund (den först inskrivne i Smålands nation) 1668, stud. i Wittenberg 1670, disp. där 1673 (cadavera humana ad præsentiam occissoris cruentata, pres. S. F. Frentzelius), magister s. å., prv. i Växjö 21/12 s. å., konrektor och slottspredikant i Jönköping s. å., rektor och kh. i Barnarp 1681, kh. här 1694, tilltr. 1696, pastoralex. s. å., preses vid prästmötet 1697. Död den 14 sept. 1719 och begraven den 6 nov. s. å. i kyrkans norra vapenhus.
B. var en nitisk, oförskräckt och kraftfull pastor. Vigdes och dödes frejd bedömdes träffande och sanningsenligt i anteckningsboken. På sockenstämmorna, som nu höllos årligen rannsakades över åtskilliga förseelser. År 1715 förlikte han inför altaret två rika och en fattig kvinna, som voro oense. Bröto de rika, skulle de giva 2 kannor vin vardera till kyrkan, bröte den fattiga, tre söndagar i stocken". År 1717 fick en gosse, som stulit en psalmbok i kyrkan och sålt henne till Burseryd, sig ådömt att sitta en söndag i stocken och i tvänne nämndemäns närvaro risas av modern.
År 1703 måste Beeths son Samuel (sedermera major Adlerbeth) för brott mot sjätte budet stå uppenbar kyrkoplikt.
Några forbönder, som kört saltlass förbi kyrkan trefaldighetssöndagen 1717 och mött prosten i "Strupagatan" men ej åtlytt hans tillsägelse: "gån först i kyrkan", blevo anmälda för ortens domare, häradshövding Lillienberg, som dock vägrade att upptaga målet, emedan formännen voro hans underlydande. 1718 begärde kungl. ombudsmannen Leijonstedt ett lån ur kyrkokassan för det pågående kriget, men B. vägrade och inköpte, istället en altartavla. Han var den förste pastor här, som höll ordentliga sockenstämmor samt påbörjade husförhörs- och kommunionböcker (1717). Räkenskaper och anteckningar fördes noggrant med en vacker, jämn stil. Som rektor hade han ned lagt mycket arbete vid återuppbyggandet av Jönköpings skola och lät som pastor verkställa många förbättringar på sina kyrkor. För nit och ordning berömdes han av biskoparna Lund och Wirænius samt domprosten Goeding vid visitationer 1700, 1711 och 1717. Församlingarna omtalas som väl under visade, och förhållandet mellan lärare och åhörare var synnerligen gott. Mycket forntidsintresserad har B. på kyrkobokspärmar gjort anteckningar om sina företrädare (series pastorum) och om katastrofen i Kavlarp, ävensom om den hårda stormen 1708. Hans en gång i kyrkan befintliga epitafium hade en inskrift, som slutade med orden: "Hic expec lat gloriosum Salvatoris Jesu Christi adventum et mortuorum resurrectionem" B:s och hans hustrus porträtt, målade i olja, finnas i den nuv. kyrkan. (Rgn; Lag. saml.; Fors.; Tal över B.. forf. av II. Nordin och uppläst i Götiska förbundet 1821, Kungl. vitterh. hist. och antikv.ak:ns arkiv).

Gift 27/5 1677 med Helena Ambjörnsdotter Lindelia, f. 15/5 1652, död 19/1 1718, dotter till kh. i Långaryd Ambjörn Lindelius.

Barn:
- Theodar, kommendant på Marienborgs skans.
- Magnus, f. 22/5 1680, mineralog, präst, död (drunknade) 30/10 1712.
- Ambjörn, f. 1681, ryttmästare (majors avsked) vid Smålands kavalleri, död i Svartorp 11/6 1751.
- Samuel, f. 1685, major, 1720 adl. Adlerbeth, f 28/5 1732.
- Gudmund, f. 24/5 1687, v. president i Göta hovrätt, 1720 adlad Adlerbeth, död 30/5 1753.
- Peter.?
- Christina, f. 1683, gift 1) 31/5 1708 med Lars Johansson Lundberg; 2) med kh. i Åsenhöga Petrus Qvast.
- Helena, f. 24/2 1689, gift 1) 1711 med rector scholæ i Jönköping Sven Nidelström; 2) med kh. Långaryd Petrus Lundeen.
- Marta, f 3/3 1693, gift med kh. i Älghult Nils Liungdahl.
- Anna Catharina, gift med kh. i Huitsjö Håkan Stickman.

Svenskarna i Texas s.407

Texas information

Hustru: Anna Stenholms föräldrar

Son: Paul Anders Gustaf Lundgren

Son: Luther Eugene Lundgren

Son: Louis Lawrence Lundgren