GPS-kordinater: Backstuga Lunden N, Ö

Backstuga Lunden

Boende 1851 - 1860

Johannes Jonasson f.28/10-1793 i Åkerhult, Malmbäck       avled 22/2-1860 i Lunden, Älgaryd, Malmbäck
Hustru: Maja Petersdotter f.10/9-1802 i Älgaryd, Malmbäck       avled 18/6-1876 i Lunden, Älgaryd, Malmbäck
Dotter: Anna Maria f.25/1-1837 i Älgaryd, Malmbäck       avled 1873 i Kansas City, Jackson county, Missouri, USA
Son: Sven August f.20/2-1840 i Älgaryd, Malmbäck       avled 9/9-1927 i Manor, Travis county, Texas, USA
S. A. Lundell. Bland svenskar i Texas, som hafva blivit väl kända och vunnit ett aktadt namn, är denne landsman, hvilken också varit med från nybyggaretidens första dagar och med varmt intresse deltagit i svenska samhällens väl och kyrkliga verksamhet. Med några få andra tillhör han kvarlefvan af det stora emigrantsällskap, bestående af omkring ett hundra personer, som lämnade Forserum, Småland, i juni 1867, anförda af mr. Daniel Heard. Af dessa reste omkring sjuttiofem till Texas, där de skingrades för att på olika platser aftjäna sin biljett eller "passage", som den kallades. Lundell hamnade hos Johannes Palm i Brushy, och som han i Sverige lärt sig smedyrket, fick han äfven arbeta i detta det första året hos P. Därefter flyttade han till Austin.
Elgaryd gästgifvaregård i Malmbäcks socken, Småland, hade ägts af samma släkt i fyra generationer, och i början af 1800-talet innehades den af Johannes Jonasson och hans hustru Maria, f. Pettersdotter. Här föddes Svente 1840. Vid sjutton års ålder inträdde han i smedlära och sysselsatte sig i detta yrket tills han lämnade Sverige. Denna konst bortkastades ej efter ankomsten hit, utan då han kom till Austin fortsatte han därmed och satte upp egen verkstad 1879. Denna var belägen å Sjätte gatan, hvarest Hancock Operahus nu är bygdt. Härifrån flyttade han två kvarter längre västerut, där den nuvarande vackra postkontorsbyggnaden är belägen. Här stannade han och rönte stor framgång i sin affär, tills han år 1833 sålde ut sin smedja och flyttade till Decker, hvarest han 1879 köpte 100 acres land, samma plats där han nu bor, och som nu innehafves af sonen August Lundell. Sedan har mera land inköpts, först af fadern och sedan af sonen, och utgör nu en af de största och vackraste landtegendomarne i samhället.
Bland alla de ungdomar, som från Sverige emigrerade till Texas 1867, voro S. A. Lundell och Emma Gustafson de första att förena sina öden i äktenskap. Det var nog ondt om präster på den tiden, ty fastän Lundells alltid voro kyrkliga, blefvo de dock vigda af guvernören i den gamla kapitoliebyggnaden. Detta skedde samma år de kommo hit, eller 1867. Hustrun, som troget stod vid sin makes sida i med och motgång, tills hon slutade sina dagar i Decker 1912, var född 1833 i Byarum, Småland, vid Forsens bruk. Makarne hade fem barn, af hvilka två dogo minderåriga. De öfriga äro sonen August, gift med Nora Anderson; Selma, gift med Swan Bergström; och Anna, gift med J. Alex. Johnson, alla bosatta i Decker.
I det kyrkliga har Lundell tagit stort intresse och däråt ägnat mycken tid. Då pastor C. Charnquist började verksamhet i Austin år 1871 och svensk metodistförsamling bildades där den 10 oktober 1873, voro Lundells en bland de första sex familjerna, som inskrefvos i församlingen. Om sitt första möte med L. skrifver pastor Charnquist i sina Själfbiografiska anteckningar. "Icke långt från detta träd sågo vi ett litet stenhus, hvarest bodde en svensk hofslagare vid namn S. A. Lundell, hos hvilken vi en tid hade vår bostad. Denna familj utgjorde förstlingskärfvarne af dem som blefvo omvända till Gud. Då svenskarne kommo till hans "shop" med sina sönderkörda vagnar för att repareras och med sina hästar att få dem skodda, talade han med dem om Gud hvarje dag,  utlyste våra möten samt uppmanade dem att komma ut". Allt sedan dess har L. troget tjänat församlingen som lokalpredikant, söndagsskolföreståndare, ombudsman, skaffare och andra sysslor. Om församlingen varit vakant vid tillfällen, har han predikat och förestått verksamheten, och sin lust har han haft i Herren och i kyrkligt och kristligt arbete. Den förste att öppna sitt hus för verksamheten i Austin, den förste att tjäna som söndagsskolföreståndare och lokalpredikant, har han också varit främst i ledet för kyrkans framgång och väl i samhället under dessa många år. Alltid glad och treflig i umgänge, har han vunnit en stor vänkrets och blifvit vida känd. Han har ock varit en af de mest intresserade och ledande för "banbrutardagen" i Round Rock.

Son: Johannes Magnus f.6/1-1845 i Älgaryd, Malmbäck
Johannes Magnus rymt till Amerika omkring 1868.

Familjen kom hit från Älgaryd, Malmbäck.
Johannes avled 1860
Hustrun och barnen flyttar från socknen
Änkan Maja Petersdotter vistades i många år i Ödestugu, där hon även vistades vid sin död.
År 1876, den 17 juni, förrättades Boförteckning efter änkan Maria Pettersdotter på Lunden under Älgaryd, som med döden avled den 17 juni 1876, och som arvtagare lämnade efter sig, sonen Johan Modell i Berg, dottern Johanna Sophia gift med Gästgivaren Johan Carlsson i Älgaryd, myndiga och närvarande, samt sonen Carl Gustaf, sonen Sven August, sonen Johannes Magnus, och dottern Anna Maria gift med snickaren Carl Petersson, alla uppnått myndiga år, men äro utflyttade åt America, vilkens arvsrätt bevakades av deras av avlidna änkan tillförordnade Godman, Gästgivaren P. Lundberg i Älgaryd, vilken det samma sig åtagit och var närvarande.
Sonen Johan Model och mågen Johan Carlsson som haft boet om hand, förmantes vid edlig förbindelse uppgiva boet sådant det vid dödstimman befanns, och företogs i följande ordning.


Boende 1864 - 1866

Peter Magnus Johannesson-Brask-Youngqvist f.24/7-1828 i Älgaryd, Malmbäck       avled 4/1-1908 i Beaver township, Donovan, Iriquois county, Illinois, USA
Hustru: Charlotta (Lotta) Svensdotter f.24/8-1827 i Hagenstorp, Åsen, Malmbäck       avled 6/2-1909 i Beaver township, Donovan, Iriquois county, Illinois, USA
Dotter: Anna Christina f.11/5-1861 i Fällan, Fänningaryd, Almesåkra       avled 18/10-1925 i Beaver township, Donovan, Iriquois county, Illinois, USA
Dotter: Johanna Sofia f.22/12-1862 i Fällan, Fänningaryd, Almesåkra       avled 18/6-1954 i Beaver township, Donovan, Iriquois county, Illinois, USA

Familjen kom hit från Fänningaryd och flyttar till Berg och senare till N Amerika, där makarna får ytterliggare 1 dotter.
Peter Magnus Johansson med hustru Charlotta Svensdotter f.4/8-1827 i Malmbäck, och barnen Anna Christina f.11/5-1861 i Almesåkra och Johanna Sofia f.22/12-1862 i Almesåkra, utflyttar den 1/4-1869 från s.43 Berg grenadiärtorp  till N. Amerika.